Regulamin parkingu dozorowanego

W rozumieniu niniejszego regliaminu:

 1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.
 2. miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 3. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regliaminie.
 4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regliaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu.
 6. Na terenie Parkingu:
  • obowiązują zasady ruchu pojazdu zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.
   Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  • obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
  • obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdu przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
 7. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 8. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt,
 9. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
  • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej oraz żywiołów.
  • Użytkownik ponosi całkowite ryzyko pozostawiania wewnątrz samochodu przedmiotów nie należących do wyposażenia pojazdu. W razie kradzieży zarządca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody
 10. Parking jest czynny całą dobę przez wszystkie dni w roku.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parking z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.
 12. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regliaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regliaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 13. W przypadkach określonych w punkcie 13 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamlicowego, płynu chłodniczego itp.).
 15. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.
 16. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 17. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w strefie kontroli.
 18. Na żądanie obsługi parkingu użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
 19. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są osoby uprawnione przez Zarządcę.
 20. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez zarządcę.
 21. Obsłudze parkingu należy zgłosić uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu, mogące budzić wątpliwości przy odbiorze.

Na terenie Parkingu zabronione jest:

 1. palenie tytoniu,
 2. spożywanie alkoholu,
 3. przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
 4. zaśmiecanie,
 5. niszczenie urządzeń,
 6. naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów,
 7. tankowanie pojazdów,
 8. używanie otwartego ognia,
 9. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
 10. wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.,
 11. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 12. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOś,
 13. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

 

Rezerwuj parking

Data i godzina przyjazdu

Data i godzina wyjazdu

Ilość osób do transferu:

Imię i Nazwisko:

Email:

Nr telefonu:

Marka auta:

Nr rejestracyjny: